Sakta men säkert framåt

Uppsatsen har de senaste veckorna gått in i en ny fas där informationsinsamlingen smalnat av och blivit mer fokuserad mot det område jag kommer beröra direkt. Mycket tid har därför gått åt till att strukturera och lägga upp en plan för vilka teorier som kommer bli relevanta att använda i min analys. Ett utkast av denna plan ligger dock färdigt nu och mitt fortsatta arbete kan bli mer riktat och målmedvetet.

Jag har börjat skriva på vissa bakgrundsavsnitt, framförallt de om disruptiva teknologier och ekonomin för en dagstidning (blir en hel del upplagesiffror, räckvidd, annonsintäkter, upplageintäkter, medievanor osv). Detta utmynnar förhoppningsvis i en framtida längre separat bloggpost med min bild av en dagstidning.

Jag har även börjat fundera kring vad som kan publiceras öppet utan att det påverkar de intervjuer jag kommer genomföra framöver, en intressant frågeställning som dyker upp vid denna typ av iterativa process.

blog comments powered by Disqus