Fokus på morgontidningar

För att angripa tidningskrisen och närma sig en förståelse för hur internet påverkar tidningsbranschen krävs två insikter. Jag har valt att börja i historien, både radion och TVns intåg erbjuder intressanta fallstudier över tidigare krafter på annonsmarknaden och mediekonsumtionen som tidningsbranschen fått ta sig ann. Utöver historien krävs även en förståelse för tidningsekonomi, och framförallt intäktssidan av denna.

Tidningsekonomi kan dock se väldigt annorlunda ut beroende av vilken typ av tidning vi tittar på. Kvällspress drivs till stor del av lösnummerförsäljning (inklusive DVDer, böcker, reseguider osv) men har även en viktig intäkt i annonser, morgontidningarna är dominerade av annonsförsäljningen men skulle inte klara sig utan prenumerationsintäkterna. Parallellt med dessa har vi gratistidningarna som helt baserar sin affär på annonser.

Helt klart är i varje fall att tidningarna haft det svårt under en längre tid, alla drabbas de av förändrade annonsörs- och användarbeteenden. Som syns av grafen nedan började även nedgången i upplaga långt innan internet blev allmängods (grafen visar upplageutvecklingen för olika tidningstyper med bas i upplagan 1980, den tar dock inte in gratistidningarnas upplagor). I uppsatsen har jag valt att helt fokusera på morgontidningarnas situation men i mina slutsatser fokusera på det som är generaliserbart till att gälla även andra tidningstyper.

upplageutveckling

För att skapa en representativ bild av olika organisationer och strategier har jag valt att studera den största morgontidningen i var och en av Sveriges tre största tidningshus. De tre största tidningshusen inom Svensk dagspress 2008 var Bonnier (26,3% av marknaden), Stampenkoncernen (23,7% av marknaden) och Schibsted (13,8% av marknaden). Tillsammans stod dessa tre för 63,8% av intäkterna inom den Svenska dagspressen vilket motsvarade 13 770 Mkr (totalt genererade dagspressen 21 561 Mkr 2008).

De största morgontidningarna inom dessa tre respektive tidningshus (snittupplaga 2008 inom parantes) är Dagens Nyheter (377 500, Bonnier), Göteborgs-Posten (243 800, Stampenkoncernen) samt Svenska Dagbladet (194 800, Schibsted).

Så vänta er att höra en hel del mer om dessa framöver =)

blog comments powered by Disqus